How to Reach Us

Nirmal Ashram

Nirmal Marg, Rishikesh – 249201,
Distt. – Dehradun (Uttarakhand) INDIA
Phone: 91-135-2431319, 2439611-13, Fax: 91-135-2430457
E-mail: satnam@nirmalashram.org, satnam@nirmalashram.com